Prečítaj si príbeh o prvých Vianociach

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

Pravý zmysel Vianoc
Ľudia z príbehu zažili lásku, radosť, pokoj a šťastie, lebo išli za práve narodeným Ježišom a stretnutie s ním im navždy zmenilo život. Ježiš prichádza na zem, aby ľudí priblížil k Bohu, aby ich spasil a zachránil.

Príbeh o Tvojich Vianociach
Môže tiež byť príbehom, v ktorom zažiješ niečo výnimočné – stretnutie s Ježišom. Nedá sa to fyzicky, ale môžeš ho zažiť, keď mu otvoríš svoje srdce. My sme to zažili a môžeme hovoriť o tom, že do našich životov prišiel pokoj, láska, radosť a šťastie, pretože v hĺbke našich sŕdc sme prežili naplnenie. Naše príbehy si môžeš prečítať na našich stránkach, odkaz je nižšie. Aký bude Tvoj príbeh, je na Tebe. Ak chceš, môžeš teraz otvoriť svoje srdce Bohu, môžeš ho pozvať do svojho života. Môžeš to urobiť úprimne, vlastnými slovami alebo môžeš povedať aj toto: „Bože, tu som. Ďakujem, že ma miluješ, aj keď som urobil aj nesprávne veci a rozhodnutia. Prepáč, že som ťa ignoroval a svojim správaním zranil aj ľudí okolo seba. Prosím, odpusť mi. Nechcem ísť vo svojom živote ďalej len sám. Prosím príď a veď ma.“

Ak si to urobil, tak odteraz sa niečo stalo. Buď v kontakte s Bohom a on ťa bude viesť.